Ystafell Fyw – Y Canlyniad / Living Room – The Result

Wedi blino nawr …
Tired now…

Un peth arall i wneud – y blinds:
One more thing to do the blinds:


Mae wedi gwneud lot o wahaniaeth i’r ystafell – llawer iawn goleuach yn yr ystafell nawr.
It’s made a lot of difference to the room – it’s much brighter in the room now

Dyna’r oll am nawr!
That’s all for now!

 


Posted in diy

Ystafell Fyw – Y peintio / Living room – the painting

Wnathon ni ddechrau drwy beintio o gwmpas y lle tân yn biws (wel Grape ydi’r enw swyddogol i’r paent yn ol Wilkinsons)
We started by painting around the fire place purple (or Grape as Wilkinsons officially call this paint)

Wnaeth o gymeryd cwpwl o gotiau ychwanegol cyn iddo fo ddechrau edrych yn dda
It took a few coats before it really started to look good

Ar ol y lle tân wnaethon ni symud ymlaen i baentio gweddil y waliau gyda lliw “Cream White” gan Crown
After the fireplace we moved on to painting the rest of the walls in Crown Cream White

Beth i wneud am yr gwresogydd arian?
Dim ond un peth i wneud – trip i Gaerfyrddin i gael glos piws wedi ei gymysgu ar ein gyfer gan y dyn yn B&Q
What to do about the silver radiator?
Only 1 thing to do – quick trip to Carmarthen to get a special purple gloss mixed for us by the guy at B&Q


Wnaethon ni hefyd rhoi gloss gwyn ar y sgerting boards, y dado rail, silff y ffenest a cefn y drws
We also put white gloss on the skirting boards, dado rail, window sill and the back of the door.

Ar ol hynna wnaethon ni symud ymlaen i wneud y nenfwd a’r coving. Mi oeddan ni wedi cael paen arnbennig i hyn – oedd o’n mynd ymlaen yn binc ac yna’n sychu i wyn – clyfar!.
After that we moved on to doing the ceiling and the coving. We had special paint for this – it went on pink and then dried white – very clever!
Mwy i ddilyn….
More to follow….

 

 

Posted in diy

Ystafell Fyw / Living Room

Penwythnos diwaethaf wnaethon ni ddechrau fynd ati i ail arddurno yr ystafell fyw.

Last weekend we redecorated the living room.

 

Lluniau o’r ystafell fyw fel yr oedd o, a lluniau o’r gwaith paratoi:

Photos of the living room as it was and some prep photos:

Yn barod am y gwaith wnaeth Rhian fynd i nol yr Screwdriver trydan
Ready to get going Rhian got out the electric screwdriver

A mewn dim o dro roedd y cyrtan a’r polyn i lawr
And in no time at all the old brown curtain and the curtain pole were gone

Gyda’r dustsheet’s lawr roeddan ni’n barod i ddechrau peintio o gwmpas y lle tân
And with the dust sheets down we were ready to paint around the fireplace

 

Mwy i ddilyn….
More to follow….

 

Posted in diy

Dal i neud / Still to do!

Pethau sydd dal angen neud – di ni wedi rhedeg allan o pres…

Things still needing doing  – runout o fmoney for now…

 

We’ll get there….

 

Hoffwn rhoi fframiau newydd i nain.

Would like to give nain some new frames.

 

Hoffwn newid y lampiau sydd ar ol – 3 i gyd.

We’d like to change the manky lampshades that are left – 3 in total

.

Di ni’n cadw llygaid a rhein. Newn ni cael nhw o Bangor tro nesaf ni lan yn Pwllheli.

£6.99 o Dunelm Mill

 

We’re keeping our eye on these. Will get them from Bangor next time we’re up North

£6.99 from Dunelm Mill

Posted in diy

Arddurno rhan 4 / Decorating part 4

Manylion Olaf

Finishing Touches

Ar ol 8 diwrnod a 7 can o baent ni’n gallu rhoi y manylion olaf i pethau

8 days and 7 cans of paint later we can put the finishing touches to things

 

Dandelion wall transfer – £11 ebay

.

.

.

.

3D butterfly picture £24.99 TKMaxx – me likey a lot…..

Wnaeth Alan cerdded heibio hwn yn y siop a wedyn nes i cerdded heibio fe a wedodd y ddau ohono ni fod ni’n hoffi fe. Hanner awr o cerdded o gwmpas Caerfyrddyn a penderfynnon ni fod e werth yr arian.

Alan walked past it and liked it – 5 minutes later I walked past it and liked it. Mutually agreed that we LOVED it! Half an hour wandering around Carmarthen and we decided it was worth the money.

.

.

Canvas prints 8×8 inches – £3 o ebay

Lluniau nes i tynnu wedi anfon i rhywun ar ebay a wedi eu printio ar canvas.

Top – Ynys Enlli

Canol – Cwm Rhiedol

Gwaelod – Hanner ffordd lan yr Wyddfa

Pictures that I took that I sent to someone on ebay that were made into canvas prints.

Top – Bardsey Island

Middle – Cwm Rhiedol

Bottom – Half way up Snowdon

.

Light fitting – £7.99 ebay

Fittio’n well na’r hen lamp oedd na

Fits better than the old lamp that was there.

.

 

 

Posted in diy

Arddurno rhan 3 / decorating part 3

Ar ol y crac, y strippio a’r smoothio daeth y paentio…

After the crack, the stripping and the smoothing came the painting…

.

a mwy o peintio…

and more painting…

.

a mwy…gweld y gwen yn diflannu?

and more… see the smile dissappearing?

.

roedd y lliw gyntaf yn edrych fel fod ni di peintio’r wall efo’r kitty litter… felly daeth 3 cot o lliw arall

the first colour looked  like we’d painted the walls with kitty litter… so we followed it with 3 coats of a better colour

.

Cream Lace – Focus World of Colour

.

Gloss gwyrdd ar bits o’r pren, radiators a’r drysau – Dulux Apple White

Pale green gloss on bits of the woodwork, radiators and the doors – Dulux Apple White

 

.

.

Cot o paent gwyn i’r waliau, y ffenest, y to a’r skirting

Coat of white paint on the walls, the window, the ceiling and the skirting. Who knew there was so much wood in this house.

.

.
.

 

 

 

 

 

<a href=”http://www.flickr.com/photos/9863924@N02/5777375902/” title=”. by ScreamingFlower, on Flickr”><img src=”http://farm6.static.flickr.com/5265/5777375902_cf6f153ea9.jpg” width=”500″ height=”375″ alt=”.”></a>
Posted in diy

Arddurno rhan 2 / Decorating part 2

Ar ol sortio’r cracroedd e’n amser i dechrau strippio – y papur wal

After sorting the crack it was time to start stripping – the wall paper

.

 

Mae’r dolphins wedi cyraedd y bin – HURRRRAHHH!

The dolphins have made it to the bin – HURRRRAHHH!

.

 

Mwy o strippio….

More stripping…. look at him go

.

.

.

 

Ar ol y stipping daeth y smoothing…

After the stripping came the smoothing…

.

 

A’r sandio…

And the sanding…

.

 

A’r glanhau….*sigh*

And the cleaning… *sigh*

.

.

.

.

 

mwy i ddod…
more to follow…

Posted in diy

Adroddiad arddurno / Decorating Report

Pasg 2011

Easter 2011

Cafon ni bron pythefnos ffwrdd o gwaith dros y Pasg gyda gwyliau banc a gwyliau gwaith. Yn lle mwynhau’r haul yn yr ardd penderfynon ni dechrau ar y DIY! Ar ol 4 mis yn byw yma ac yn dod i nabod y ty di ni’n deall beth sydd angen neud a beth sydd yn ‘ok’ am nawr. Y peth gyntaf roedd yn gorfod mynd oedd y blydi dolphins!! Felly dechreuodd 8 diwrnod o waith caled…

We had nearly 2 weeks off over Easter what with bank holidays and annual leave. Instead of enjoying the sun in the garden we decided to begin on the DIY. After 4 months of living here we’d come to know the house a little and see what needed doing and what was ok for the time being. The first thing to go had to be the bloody dolphins!! And so 8 days of hard labour were to  follow…

Cyn/Before

Grisiau/Stairs

.

Y Dolphins / The dolphins

.

 

Y crac mawr / The big crack

.

Wedi ei lanw gan silicone/Filled with silicone

.

 

A filler/and filler
.

 

Mwy i ddod…./ More to follow…

Posted in diy